Van de bestuurstafel – september 2019

9 oktober 2019
Secretaris

Op 25 september heeft het bestuur vergaderd. Naast de ‘standaard-agendapunten’ is aandacht aan het volgende besteed.

Huis en tuin
Er is in het verleden al veel nagedacht en gepraat over met name de zoutloods en de zithoek, waarbij de ideeën over de zithoek alle richtingen op springen en waarbij de onzekerheid die de ‘brug’ veroorzaakt ook een rol speelt. Ons bestuur heeft besloten dat er een enquête over de aankleding van ons terrein komt waarvan de resultaten op de ledenvergadering van 2020 worden gepresenteerd.
De commissie Huis en Tuin heeft gevraagd of de commissie tot een WERK-groep kon worden uitgebreid. Het doel is dat kleine klussen snel uitgevoerd kunnen worden zonder oproep aan de hele vereniging. Voor grote klussen als ‘groot onderhoud’ van de tuin en de grote schoonmaak zullen ook in de toekomst als vanouds alle leden worden aangeschreven. Het bestuur stemt van harte in met dit voorstel.

Opzegregeling
Wat niet alleen het bestuur maar de hele vereniging natuurlijk het liefste ziet is dat op de Nieuwjaarsbijeenkomst iedereen nog aan boord is. Maar de werkelijkheid is dat we ook leden kwijt raken, bij de jeugd omdat ze naar een studentenvereniging overstappen, helaas bij sommigen omdat de gezondheid te wensen over laat, of dat het roeien je toch minder boeit dan je aanvankelijk dacht. Het is belangrijk dat je het afscheid van leden op een goede manier regelt. De statuten zijn daar heel helder in, maar wie leest die nu? Daarom heeft het bestuur besloten een en ander in klare taal op te schrijven, op de website te publiceren en de leden tijdig te informeren over de formele termijnen.

Reorganisatie Veiligheid
Er zijn wat ontwikkelingen in het domein van de veiligheid. Onze veiligheidscoördinator heeft ons bericht, dat hij uiterlijk op de ledenvergadering in maart het stokje wil overdragen aan een opvolger. Enkele leden die in het bezit van een sloep zijn hebben ons laten weten, dat ze bereid zijn om te helpen een omgeslagen skiff of dubbeltwee weer veilig naar de roei terug te slepen. Deze twee ontwikkelingen hebben ons bestuur op het idee gebracht dat uitbreiding naar een niet alleen denkende maar ook assisterende veiligheidscommissie een goed idee zou zijn. De secretaris die de portefeuille veiligheid onder zijn hoede heeft gaat een dergelijke commissie samenstellen en handen en voeten geven.

Onderwerpen gecombineerde bestuur-commissiesvergadering
Op donderdag 7 november komen bestuur en commissarissen, coördinatoren en contactpersonen weer bij elkaar voor de jaarlijkse gecombineerde vergadering van bestuur en commissies. Waar we dit jaar naast de berichten uit de commissies aandacht aan willen besteden is het verder uitwerken van de jaarkalender. Het bestuur denkt dat het mogelijk moet zijn om heel vroegtijdig al, soms globaal, soms precies, een datum aan een activiteit, evenement of wedstrijd te hangen. De vraag is welke dingen zetten we er wel en welke er niet op, welke externe gebeurtenissen als wedstrijden zijn relevant voor ons en dergelijke.