De maand van Jos – december 2021

Secretaris
12 december 2021

Onze ‘core-bussiness’, dit jaar vooral in het teken van het lustrum, was goed gevuld en feestelijk gevierd. De verslagen van de pubquiz, de lustrumtocht met barbecue en de lustrumreceptie hebben een goed beeld gegeven van wat onze vereniging dit jaar heeft bezig gehouden. Ook de Kromme Rijn Games en de afgelopen weekend gehouden bikkeltocht waren getuigen van een sportief en actief verenigingsjaar. Mijn rubriek ‘de maand’ is hierom even in de ruststand geweest. Maar ook achter de schermen (helaas ook vaak computerschermen) is er niet stil gezeten. Materiaal genoeg om de ‘maand’ weer op te pakken.

Woensdag 8 december heeft het bestuur via Teams (variant van Zoom) vergaderd. De december-vergadering is het startpunt van de voorbereiding van de ledenvergadering. Ook de nieuwjaarsbijeenkomst is vaste prik (kun je dat nog wel zeggen in corona-tijd?). De inbreng van de commissies in de gecombineerde vergadering van het bestuur met de commissies hebben we moeten missen, omdat corona niet-willend was. Ook voor de komende tijd is het onzeker wat we buiten de roei-contacten kunnen realiseren. We willen namelijk zowel de nieuwjaarsbijeenkomst als de ledenvergadering in 2022 ouderwets laten plaatsvinden. Veiligheidshalve hebben we de nieuwjaarsbijeenkomst daarom op 12 februari gepland. De jaarvergadering staat voor 11 maart op het programma, maar als de corona-maatregelen dit eisen zullen we die naar een latere datum verschuiven.

Een zestal leden van de jongste lichting heeft de instructie afgerond: Annemieke Methorst, Ronald Verbunt, Bart van der Noord, Rolf Griffioen, Annemarie van der Kwaak, Fleur van Tol en Gretha van der West. Wij wensen hen vele uren roeiplezier-in-zelfstandigheid toe!

Dit is de eerste lichting die onder het corona-regime is opgeleid. De zorgvuldig uitgewerkte lesmethode, die in de afgelopen jaren is uitgekristalliseerd was niet zonder meer toepasbaar, maar met creativiteit en improvisatie is het allemaal goed gekomen en is waardevolle ervaring opgedaan. Het samenspel van introductiecommissie, instructiecommissie en examencommissie is onder het toeziend oog van ons bestuurslid roeien nu goed in kaart gebracht en zal in een document worden vastgelegd.

Helaas hebben ook dit jaar weer enkele leden hun lidmaatschap opgezegd: Lia Burggraaf, Janneke Elema, Pauline Elffers, Lisette van Essen, Niek Hoogenboom, Truus Hoogenboom, Johanna Hoogendoorn, Karin Hoogendoorn, Mirte Meijer, Marit Schippers, Truus Lodder, Barend Lodder en Frank de Ruyter de Wildt. Voor Truus Hoogenboom is een ernstige ziekte de droevige reden voor opzeggen geweest. Het bestuur heeft zijn medeleven met haar met een boeket onderstreept.

Naar aanleiding van een artikel in Roei! over de onlangs opgerichte roeivereniging in Emmen hebben wij hen onze Kanis aangeboden. Onze leden in het oosten des lands, Bert en Louise, hebben een reünie van het Goudkuipje-team gekoppeld aan een aanbod om de Kanis naar Emmen te transporteren. Zo is iedereen blij, Emmen een boot erbij, wij meer ruimte en het Goudkuipje-team een leuke dag, dat is wat je noemt een win-win-situatie.

Ook al vinden wij van onszelf dat we een nette vereniging zijn, het risico van een ongewenste situatie kun je nooit helemaal uitsluiten. In ons huishoudelijk reglement is er daarom een hoofdstuk, ‘Reglement omgangsvormen’ genaamd, aan gewijd. Om dit reglement aan de eisen van de tijd aan te passen voegen wij daar de functie van veiligheidscontactpersoon aan toe. Deze persoon is de intermediair tussen het lid dat geconfronteerd is met een onveilige situatie en het bestuur. Wij zijn verheugd, dat Jesta Vergnes deze functie op zich heeft willen nemen. Omdat het een – kleine – aanpassing van het huishoudelijke reglement betreft wordt het geagendeerd voor de ledenvergadering. Als er vragen over dit onderwerp zijn kunnen die op de alv besproken worden.

De laatste ernstige schade, veroorzaakt door een botsing tussen een skiff en een C1, is al weer van een jaar geleden. Technisch gezien is de schade helemaal hersteld, maar de formele afhandeling heeft nogal wat haken en ogen gekend. De incidentenregeling die enkele jaren geleden is opgetuigd heeft helemaal niets bijgedragen aan de afhandeling. Dat was reden genoeg om de schadeafhandeling in zijn geheel eens goed tegen het licht te houden. Inmiddels is de regeling verduidelijkt en aangepast, is er voor ernstige gevallen een schade-formulier ontworpen en zijn de rollen van schadeveroorzakers, aansprakelijken, bestuur en technische commissie aangescherpt. In de ledenvergadering zullen we de schadeafhandeling, die een hoofdstuk van het huishoudelijk reglement is, aan de ledenvergadering ter vaststelling voorleggen.

Onder ‘evenementen’, onze kalender hiernaast, hebben wij al vast enige activiteiten in 2022 opgenomen. O.a. de tochten die de toercommissie ons wil voorschotelen, de open dag, de nieuwjaarsbijeenkomst op 12 februari, en de ledenvergadering.