van de bestuurstafel

17 juni 2019

Naast ‘wist u dat …’ is ‘van de bestuurstafel’ bij veel verenigingen een vaste rubriek in het clubblaadje, de nieuwsbrief, de website of hoe de verschillende media ook mogen heten. Ook bij De Krom hebben wij in ‘De Krommert’ een vaste rubriek met nieuws uit het bestuur gekend. Ons bestuur vindt het belangrijk om hier weer mee te starten, dus vijf keer per jaar houden wij u kort op de hoogte van wat wij voor u mogen bedenken en doen … en bij het jaarverslag krijgt u een formele verantwoording van ons beleid.

Dinsdag 11 juni heeft uw bestuur vergaderd. De belangrijkste punten waren de continuing story van de brug (‘geen nieuws’); actie n.a.v. melding van ‘gebruik’ van het vlot aan de Rijn door hangjongeren; de komende evenementen: presen(ta)tie op de sportochtend van de Woerdense Vakantieweek en de interne wedstrijden alias de ‘Kromme’ Rijn Games (houdt u september in de gaten!); hoe we het organiseren van evenementen consistenter en toekomstvaster kunnen maken; het meedoen aan sponsoractiviteiten die de club extra inkomsten opleveren, met name de RABO-sponsorfietstocht; hoe we ons als SPORT-club aan de buitenwereld willen presenteren in samenhang met communicatie en publicatie in onze media; hoe we de interne communicatie kunnen verbeteren in samenhang met de opzet van onze website en de zogenaamde ‘secretaris-mails’; wat we op korte termijn, in onzekere tijden, kunnen doen aan verfraaiing van tuin en loodsen; het opstellen van een jeugdplan (waar oud-bestuurder Louise aan begonnen was); het belang van continuering van de coaching resulterend in het plan om die in het najaar weer te organiseren; werving en behoud van leden, bevordering van het clubgevoel, bedenken van behapbare klussen en realisatie daarvan door recrutering van vrijwilligers, met als acute noodzaak snel te beginnen aan het opknappen, onderhoud en verven van onze loodsen; en last but not least een informele, ongestructureerde, maar wel doelbewuste en perspectiefbiedende borrel voor alle huidige vrijwilligers en commissieleden als smeerolie voor het voorgaande punt.

U kent de effectieve vergaderstijl van de ledenvergadering en het zal u niet verbazen, dat onze voorzitter deze volle bestuursvergadering in de geplande twee uur heeft weten te leiden. Het zal u ook duidelijk zijn, dat de meeste onderwerpen op de volgende bestuursvergaderingen terug zullen komen. In de komende afleveringen van ‘van de bestuurstafel’ zullen we u op meer details kunnen vergasten.

Tot slot: het bestuur hoopt met deze rubriek iets los te krijgen. Transparantie heeft alleen maar zin als er aan weerszijden naar elkaar gekeken wordt! Wij zien uw reacties gaarne tegemoet.