De maand van Jos – maart 2022

Secretaris
24 februari 2022

Aanbeveling bij westen/zuidwesten wind

Onlangs heeft een stevige wind ons parten gespeeld bij het nemen van de passage onder de Westdambrug. Bij de afhandeling kon meteen het formulier ‘Schademeldingen en afhandeling’ – door het bestuur op 28 december j.l. bekend gemaakt – op bruikbaarheid getest worden.

We weten nu uit de rapportage in dat schadeformulier dat een stevige windvlaag De Nes bij het achterschip heeft gegrepen, toen deze net onder de Westdambrug voer. Hierbij vloog de rigger van de boeg met een klap tegen de wand, waarbij een forse scheur in de huid, een gebroken boordlat en een verwrongen rigger het gevolg waren. De schade is gelukkig te herstellen en de TC heeft er weer een uitdagende klus bij.

Maar we willen ook graag lering trekken uit deze ervaring. Het bestuur geeft jullie bij deze het dringende advies om bij stevige wind, zeg windkracht 4 of 5, uit westelijke of zuidwestelijke richting, zeker als die ook vlagerig is, na de Rozenbrug niet meer bakboord uit onder de Westdambrug door te gaan, maar stuurboord uit de zuidelijke route te nemen. Bij de Oostdambrug is de wind minder sterk en gunstiger van richting, zodat die passage geen problemen hoeft te geven. Daarna geeft de Westdambrug, die so wie so vanuit het noorden gemakkelijker aan te varen is dan vanuit het zuiden, minder windproblemen.

Feestelijke opening Oostdambrug

Sinds de Oostdambrug informeel maar wel praktisch open is, zijn we er al heel wat keren onder door gevaren. Er is zelfs een filmpje bij het feest van Woerden 650, waarbij we een flits van een van onze teams klaar voor de passage onder die brug zien. Kijk maar eens op deze video.

Het rondje stad kan nu helemaal rond over de buitensingel met én tegen de klokrichting. Maar lees ook even het nagekomen bericht verderop.

Op 23 februari was er een feestje, waarbij wethouder Arjan Noordhoek, officieel, staande in een platbodem van de aannemer, de scheepsbel in zijn hand luidend, het voor de brug gespannen lint verbrak en als eerste official onder de brug doorvoer.

Er liepen verschillende Krommers rond tussen de feestvierenden, maar dat was in hun hoedanigheid van genodigde ‘buurtbewoner’. Zij veroorzaakten een lawine van foto’s en filmpjes op het midweekaccount van Whatsapp. De Krom zelf was niet uitgenodigd, maar bestuurslid Marike stelde de midweekers voor om desondanks acte de présence te geven. Tijdens de act met lokale waterfeestmuzikant ‘Pracht in de Gracht’ lagen er drie van onze boten met wapperende verenigingsvlaggen van zeer dichtbij het schouwspel te bekijken. Omgekeerd werd ook onze club ruimschoots bekeken, en daar was het ons toch om begonnen.

Toen de genodigden zich terugtrokken in de partytent om te toasten op de mooie toekomst van de nieuwe brug, gingen onze boten met gestreken vlag en geslipte riemen ook onder de brug door.

De verkeersregelaars vertrokken, de watermuzikant amuseerde zichzelf nog een tijdje en de rust daalde langzaam neer bij de Oostdam waar het verkeer na een oponthoud van vele maanden eindelijk weer in twee richtingen kon rijden.

Foto’s van deze happening staan hier.

Nagekomen bericht: rondje stad wordt halve maan

Wij hebben vernomen, dat sommige stuurlieden de ‘oude’ route via de binnensingel langs de watertoren en het exercitieterrein nog steeds voor een deel gebruiken, maar nu na de passage bij het kasteel onder de lage lange smalle brug de tocht vervolgen onder de nieuwe Oostdambrug en de Parijse brug over de noordelijke buitensingel. Het rondje is dus nu ingeruild voor een halve maan.

De steiger bij Arie, die naar wij vernomen tijdelijk weg is in verband met reparatie, hebben we bij dit halve maantje niet nodig,want de beschoeiing bij het Kalsbeek-college is zo laag, dat we daar goed kunnen aanleggen.

Mijn laatste maand

Drie jaar heb ik deze mooie rubriek mogen verzorgen. In mijn eerste bestuursvergadering, april 2019, liet toenmalig voorzitter Rob een ballonnetje op: zou het geen goed idee zijn om ter vervanging van de Krommert, een maandelijkse rubriek op de website te zetten met nieuws en berichten. Dat leek me wel wat, schrijven is zoals jullie gemerkt hebben, een favoriete bezigheid voor mij. Als secretaris ben je vaak als eerste op de hoogte van nieuws, roddels, plannen en berichten uit de buitenwereld, aan stof zou geen gebrek zijn. Komende maand word ik 80, dat leek mij een goede reden om het secretariaat over te dragen en in samenhang daarmee de web-rubriek ‘De maand van …’. Ik hoop, dat iemand het stokje van mij over gaat nemen, het zou jammer zijn als het in het water zou vallen.

De maand van Jos – december 2021

Secretaris
12 december 2021

Onze ‘core-bussiness’, dit jaar vooral in het teken van het lustrum, was goed gevuld en feestelijk gevierd. De verslagen van de pubquiz, de lustrumtocht met barbecue en de lustrumreceptie hebben een goed beeld gegeven van wat onze vereniging dit jaar heeft bezig gehouden. Ook de Kromme Rijn Games en de afgelopen weekend gehouden bikkeltocht waren getuigen van een sportief en actief verenigingsjaar. Mijn rubriek ‘de maand’ is hierom even in de ruststand geweest. Maar ook achter de schermen (helaas ook vaak computerschermen) is er niet stil gezeten. Materiaal genoeg om de ‘maand’ weer op te pakken.

Woensdag 8 december heeft het bestuur via Teams (variant van Zoom) vergaderd. De december-vergadering is het startpunt van de voorbereiding van de ledenvergadering. Ook de nieuwjaarsbijeenkomst is vaste prik (kun je dat nog wel zeggen in corona-tijd?). De inbreng van de commissies in de gecombineerde vergadering van het bestuur met de commissies hebben we moeten missen, omdat corona niet-willend was. Ook voor de komende tijd is het onzeker wat we buiten de roei-contacten kunnen realiseren. We willen namelijk zowel de nieuwjaarsbijeenkomst als de ledenvergadering in 2022 ouderwets laten plaatsvinden. Veiligheidshalve hebben we de nieuwjaarsbijeenkomst daarom op 12 februari gepland. De jaarvergadering staat voor 11 maart op het programma, maar als de corona-maatregelen dit eisen zullen we die naar een latere datum verschuiven.

Een zestal leden van de jongste lichting heeft de instructie afgerond: Annemieke Methorst, Ronald Verbunt, Bart van der Noord, Rolf Griffioen, Annemarie van der Kwaak, Fleur van Tol en Gretha van der West. Wij wensen hen vele uren roeiplezier-in-zelfstandigheid toe!

Dit is de eerste lichting die onder het corona-regime is opgeleid. De zorgvuldig uitgewerkte lesmethode, die in de afgelopen jaren is uitgekristalliseerd was niet zonder meer toepasbaar, maar met creativiteit en improvisatie is het allemaal goed gekomen en is waardevolle ervaring opgedaan. Het samenspel van introductiecommissie, instructiecommissie en examencommissie is onder het toeziend oog van ons bestuurslid roeien nu goed in kaart gebracht en zal in een document worden vastgelegd.

Helaas hebben ook dit jaar weer enkele leden hun lidmaatschap opgezegd: Lia Burggraaf, Janneke Elema, Pauline Elffers, Lisette van Essen, Niek Hoogenboom, Truus Hoogenboom, Johanna Hoogendoorn, Karin Hoogendoorn, Mirte Meijer, Marit Schippers, Truus Lodder, Barend Lodder en Frank de Ruyter de Wildt. Voor Truus Hoogenboom is een ernstige ziekte de droevige reden voor opzeggen geweest. Het bestuur heeft zijn medeleven met haar met een boeket onderstreept.

Naar aanleiding van een artikel in Roei! over de onlangs opgerichte roeivereniging in Emmen hebben wij hen onze Kanis aangeboden. Onze leden in het oosten des lands, Bert en Louise, hebben een reünie van het Goudkuipje-team gekoppeld aan een aanbod om de Kanis naar Emmen te transporteren. Zo is iedereen blij, Emmen een boot erbij, wij meer ruimte en het Goudkuipje-team een leuke dag, dat is wat je noemt een win-win-situatie.

Ook al vinden wij van onszelf dat we een nette vereniging zijn, het risico van een ongewenste situatie kun je nooit helemaal uitsluiten. In ons huishoudelijk reglement is er daarom een hoofdstuk, ‘Reglement omgangsvormen’ genaamd, aan gewijd. Om dit reglement aan de eisen van de tijd aan te passen voegen wij daar de functie van veiligheidscontactpersoon aan toe. Deze persoon is de intermediair tussen het lid dat geconfronteerd is met een onveilige situatie en het bestuur. Wij zijn verheugd, dat Jesta Vergnes deze functie op zich heeft willen nemen. Omdat het een – kleine – aanpassing van het huishoudelijke reglement betreft wordt het geagendeerd voor de ledenvergadering. Als er vragen over dit onderwerp zijn kunnen die op de alv besproken worden.

De laatste ernstige schade, veroorzaakt door een botsing tussen een skiff en een C1, is al weer van een jaar geleden. Technisch gezien is de schade helemaal hersteld, maar de formele afhandeling heeft nogal wat haken en ogen gekend. De incidentenregeling die enkele jaren geleden is opgetuigd heeft helemaal niets bijgedragen aan de afhandeling. Dat was reden genoeg om de schadeafhandeling in zijn geheel eens goed tegen het licht te houden. Inmiddels is de regeling verduidelijkt en aangepast, is er voor ernstige gevallen een schade-formulier ontworpen en zijn de rollen van schadeveroorzakers, aansprakelijken, bestuur en technische commissie aangescherpt. In de ledenvergadering zullen we de schadeafhandeling, die een hoofdstuk van het huishoudelijk reglement is, aan de ledenvergadering ter vaststelling voorleggen.

Onder ‘evenementen’, onze kalender hiernaast, hebben wij al vast enige activiteiten in 2022 opgenomen. O.a. de tochten die de toercommissie ons wil voorschotelen, de open dag, de nieuwjaarsbijeenkomst op 12 februari, en de ledenvergadering.

Zesde lustrum Roeivereniging De Krom feestelijk afgesloten

11 oktober 2021
secretaris

Zaterdag 9 oktober heeft De Krom zijn dertig jarig bestaan grandioos afgesloten met een nachtelijke tocht over de Rijn en de singels. Toen het duister was ingevallen zijn circa 50 clubleden met ruim 150 meter totale lengte aan boten met de feeërieke, maar ook avontuurlijke tocht over het donkere water gestart.

Het terrein was feestelijk ingericht, de boten waren creatief van alle vormen van verlichting voorzien waaronder zelfs snoeren kerstlampjes, de riemen hadden fluorescerende bandjes, de meeste roeiers hadden goed zichtbare gele kleding aan en sommigen hadden zelfs een mijnwerkerslamp op. De lustrumcommissie had met koffie, thee en allerlei heerlijkheden voor een goede sfeer en conditie gezorgd. Er heerste een gezonde maar vrolijke spanning omdat roeien in het donker toch echt wel wat anders is dan bij daglicht.

Om goed in flottielje te varen lag een jachtje dwars op het water waarachter de boten zich naar hun volgnummer opstelden. Toen de laatste boot uit de haven gevaren was werd de tocht aangevangen, op naar de draaikom bij de Woerdense haven waar een groepsfoto gemaakt zou worden.

Nadat ook de laatste boot onder de Rozenbrug door was gekomen werden de boten stil gelegd om bij de lange sluitertijd van de camera enkele foto’s van de hele groep te maken. Het was oergezellig zo dicht op elkaar en de grappen en grollen vlogen door de lucht, wat de regieaanwijzingen van de fotograaf er niet gemakkelijker op maakte.

Groepsfoto tussen Rozenbrug en Haven

Vervolgens werd de tocht voortgezet naar de Mandelabrug, alwaar voor elke boot een mandje versnaperingen aan een touw van boven af wordt aangereikt. Hierna wordt nog even doorgevaren tot de Stationsweg alwaar even gerust kon worden bij een glaasje.

Neerlaten van het mandje lekkers bij de Mandelabrug
Het keerpunt bij Arie

Op de terugtocht is de zin in de in het vooruitzicht gestelde glühwein zo groot, dat ieder in zijn eigen hoge tempo roeit waarbij het idee van flottielje varen vervloeit met het Rijnwater.

Weer terug op de club worden de boten in een ongekend tempo schoongemaakt, van verlichting bevrijd en in de loodsen opgeborgen. Hierna gaan de dienbladen met glühwein en voor de chauffeurs chocolademelk met slagroom rond en worden er marshmallows aan stokjes geprikt om boven de vuurkorf een mooi bruin korstje te krijgen.

Het einde van een – ondanks corona – prachtig lustrumjaar nadert nu ras en biedt voorzitter Frans de gelegenheid om de leden van de lustrumcommissie uitgebreid voor het voetlicht te halen en te bedanken voor hun voortreffelijk creatieve, georganiseerde en uitgevoerde lustrumprogramma. We denken hierbij nog even terug aan de pubquiz via Zoom tijdens de voorjaarslockdown, de zomertocht met gastronomische rustplek aan de Dubbele Wiericke gevolgd door een overheerlijke barbecue en de feestelijke receptie waarbij naast de oud-leden ook wethouder sport Arjan Noorthoek acte-de-présence heeft gegeven. Met een goede fles wijn voor ieder commissielid onderstreept Frans zijn woorden.

Wanneer de laatste deelnemer het terrein verlaat rest nog de opruimtaak voor de lustrumcommissie, wat zo vanzelfsprekend gaat, dat je haast vergeet dat dat heel bijzonder is, chapeau dames en heren!

En tot slot: ook voor de Woerdense Courant was ons lustrum nieuws: