Opzegging van het lidmaatschap

Algemene regel
De formele regels voor het opzeggen van het lidmaatschap door een lid staan in de statuten. Deze luiden:

  • Het lidmaatschap eindigt door opzegging van het lid (Artikel 8, lid 1. b.);
  • Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien het Dopingreglement wordt overtreden of indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. (Artikel 8, lid 3.);
  • Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. (Artikel 8, lid 8.).

Je kunt dus het lidmaatschap beëindigen ‘tegen het einde van het verenigingsjaar’, dat wil zeggen op 31 december om 24.00 uur. Maar je kunt uiterlijk opzeggen tot vier weken voor het jaareinde, in de praktijk vóór 1 december. Als je (ruim) voor 1 december opzegt, blijf je dus lid tot 31 december en kun je nog roeien en deelnemen aan de verenigingsactiviteiten. Zeg je na 1 december op, dan wordt het lidmaatschap een jaar later beëindigd.

Bijzondere gevallen
Voor bijzondere gevallen wordt in de statuten onderscheid gemaakt tussen beëindiging van het lidmaatschap en de verplichting tot het betalen van de contributie. De tekst luidt:

  • Indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, kan het lidmaatschap onmiddellijk beëindigd worden, waarbij de contributie toch verschuldigd blijft. In bijzondere gevallen kan het bestuur gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage verlenen (Artikel 10, lid 2).

Opzeggen doe je schriftelijk bij de secretaris. De opzegging wordt schriftelijk bevestigd en hierin wordt dan ook vermeld, dat men tot het einde van het jaar lid blijft, kan roeien en aan de activiteiten van de vereniging kan deelnemen.

Het spreekt voor zich, dat ‘bijzondere gevallen’ zorgvuldig worden behandeld. Zo zijn er in voorgaande jaren bestuursbesluiten genomen om gelijke gevallen gelijk te behandelen. Neem contact op met de secretaris als je meent voor een bijzonder geval in aanmerking te komen.