Loods- en roeireglement

Loods- en roeireglement

Bestuursbesluit van 1 november 2007
Datum inwerkingtreding: 15 november 2007.
Herzien op: 27 oktober 2011
Herzien op: 28 januari 2016
Herzien op: 26 januari 2022 – art 3.3 ‘schademelding’
Herzien op: 11 maart 2022 – art 3.5 ‘sleutel’

Herzien op het onderwerp ‘schademelding’ aangevuld op: 26 januari 2022

Dit reglement vormt een nadere uitwerking van de artikelen 6 en 7 lid 1 van het Huishoudelijk reglement van Roeivereniging De Krom en is van toepassing op het gebruik van en eventuele schade aan de loodsen, het terrein en het materiaal van de vereniging.

1. Loods
De loodsen dienen gebruikt te worden voor de geëigende doelstelling. Het is niet toegestaan fietsen en brommers in de loods te plaatsen, de verenigingsfiets uitgezonderd. Bij vertrek controleert de laatste die de loodsen verlaat de stellingen (zijn alle boten binnen en liggen de boten op hun plaats) en draagt er zorg voor dat
• de verlichting uit is
• de koelkast dicht is
• de keukenkraan dicht is
• de keuken schoon en opgeruimd is
• de loodsen afgesloten zijn.
In de botenloodsen geldt een totaal rookverbod.

2. Terrein
Het terrein dient gebruikt te worden voor de geëigende doelstelling.
Een boot mag niet onbeheerd aan de steiger liggen en niet nodeloos lang op het terrein liggen, wanneer er gewacht wordt op een volgende roeiploeg. Is de ploeg er niet, dan de boot schoonmaken en in de loods leggen. Bij vertrek controleert de laatste die vereniging verlaat of (en moet er zorg voor dragen dat):
• het buitenvlot binnen is en het hek aan de Oude Rijn goed afgesloten is;
• er geen riemen, bankjes, pikhaken etc. bij de steiger of bij de zoutloods liggen.
• alle schragen binnen zijn
• waterslangen opgerold en de buitenkranen dicht zijn.
• het hek aan straatkant goed afgesloten wordt.

3. Materiaal
Ieder lid dient op zorgvuldige wijze met het materiaal om te gaan.

3.1 Boten
Boten worden altijd minimaal getild door het aantal personen gelijk aan het aantal roeiplaatsen plus de eventuele stuurman.
Een skiff wordt nooit door één persoon getild. Dit in verband met de kans op schade.
Na gebruik moet de boot zo goed mogelijk schoon en droog gemaakt worden, inclusief de slidings. Ontluchtingsdoppen of luikjes moeten open.
Het is verboden met glad materiaal naar de stad te varen of op de Grecht.

3.2 Riemen
Een persoon mag maximaal twee scullriemen of een boordriem tegelijkertijd dragen. Het blad dient daarbij naar voren in de looprichting te wijzen.
Er mag alleen in een boot geroeid worden met de riemen die aan de boot toegewezen zijn.

3.3 Schademelding
Bij veroorzaakte of vastgestelde gebreken of schade aan boten, vlotten, terrein of gebouwen wordt dit gemeld via het afschrijfboek onder Schade. (met vermelding van naam boot of object, plaats op boot of object, oorzaak en naam melder).
Het is van belang dat deze schades in het afschrijfsysteem worden vastgelegd om een goede en zo snel mogelijke afhandeling te verzekeren.
Indien de TC nadere toelichting nodig acht, kan via het afschrijfsysteem een mail naar de melder worden gestuurd voor vragen en/of details. Dit kan nodig zijn om een juiste reparatie te garanderen en of ook niet genoemde delen moeten worden nagekeken.
Als het meldingen zijn die grote impact hebben (aanvaringen of ernstige schade) of misschien via onze verzekering moeten worden afgehandeld wordt er ook een formulier meegestuurd dat volledig moet worden ingevuld en geretourneerd. Met hulp van deze informatie wordt o.a. gekeken door onze veiligheidscommissie of de veiligheid is gewaarborgd / verbeterd kan worden en wat de beste technische en/of financiële oplossing is.

3.4 Roeibevoegdheden
Het materiaal wordt door het bestuur in categorieën ingedeeld. Voor elke categorie moet, om het recht van gebruik hiervoor te verkrijgen, een proeve van bekwaamheid in het roeien of sturen worden afgelegd. Voor nieuwe leden, zonder roei-ervaring, zal hier een instructie-traject aan voorafgaan. Nieuwe leden die bij een andere vereniging al roei-ervaring hebben opgedaan, kunnen desgewenst direct na aanmelding een roei- en/of stuurproef afleggen, om in aanmerking te komen voor de kwalificaties die bij De Krom gelden. Welk type roei- en/of stuurproef kan worden afgelegd en wanneer wordt in onderling overleg met de instructiecommissie bepaald. Ter voorbereiding op een volgend roei-examen is het, onder toezicht van de instructeur, toegestaan in het daarvoor benodigde boottype te roeien. Roei- en stuurproeven worden afgenomen door twee of meer examinatoren. Deze proeven worden afgenomen zo dikwijls als dit naar het oordeel van deze commissie noodzakelijk is. De ledenadministratie houdt een register bij van de door de leden met succes afgelegde roei- en stuurproeven. De examencommissie informeert de secretaris die de behaalde kwalificaties opneemt in de ledenadministratie.

3.5 Sleutel
Elk lid dat met goed gevolg het examen sturen 1 en scullen 1 heeft afgelegd, krijgt van de examencommissie de sleutel voor het hek en de loods. De sleutel blijft eigendom van de vereniging.

3.6 Reserveren en afschrijven boten
Een roeier kan een boot reserveren of afschrijven via het elektronische reserverings- en afschrijfboek met zijn eigen username en password. Een boot mag alleen worden afgeschreven door een lid dat in het bezit is van de daarvoor benodigde bevoegdheid met bijbehorend stuurdiploma. Reserveren van boten mag maximaal een week van tevoren, voor maximaal 1 boot tegelijk onder eigen naam. Voor het roeien moet een gereserveerde boot door de roeier of ploeg worden afgeschreven. Indien een roeier of ploeg niet binnen een kwartier na de gereserveerde tijd de boot heeft afgeschreven vervalt de reservering.

Op zaterdagen mag de boot voor maximaal 5 kwartier worden afgeschreven (vijf blokjes in het elektronische afschrijfboek). Dit in verband met de grote drukte op de zaterdagen. Indien nodig kan dit ook op drukke momenten op andere dagen ingevoerd worden.

Voor het reserveren van boten voor roeitochten op ander water dan in en om Woerden dient de Commissaris Roeien van tevoren op de hoogte te worden gesteld. Maak je gebruik van de botenwagen of aanhangwagen dan moet dit ook in het elektronische reserverings- en afschrijfboek gemeld worden. Controleer ook in elk geval de bandenspanning bij een benzinestation.

3.7 Vaarverbod
Een vaarverbod wordt uitgevaardigd door de T.C. van de vereniging dan wel door het verenigingsbestuur. Een vaarverbod is in elk geval aangekondigd op de inlogpagina van het afschrijf- en reserveringsboek onder “Mededelingen”. Een vaarverbod geldt voor alle leden. Wanneer een vaarverbod:
• bij temperaturen beneden nul graden C;
• wanneer er sprake is van ijsgang;
• dichte mist (minder dan 100 meter zicht);
• windkracht 6 of hoger;
• naderend onweer;
• tussen een half uur na zonsondergang en een half uur voor zonsopgang

Er geldt geen verbod op het varen met skiffs in de winterperiode van 1 november tot 1 april. Het wordt door het bestuur van RV de Krom wel sterk ontraden. Het is de eigen verantwoordelijkheid van elk individueel lid om toch in een skiff het water op te gaan. Het bestuur adviseert met klem ten minste met twee skiffs te zijn en iemand op de kant te hebben met een werplijn, thermofolie en een mobiele telefoon.
Voor de jeugd geldt een algeheel verbod op skiffen in de periode van 1 november tot 1 april. Uitsluitend ten behoeve van wedstrijdtrainingen mag er geskifft worden door de jeugd met een coach op de kant die beschikt over een werplijn, thermofolie en een mobiele telefoon. De ouders van het jeugdlid moeten hiervoor toestemming geven. Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de gemaakte afspraken, ongeacht of het op de website of afschrijfboek staat dat er een roeiverbod is.

3.8 Algemeen
Wees elkaar behulpzaam, zowel aan het vlot als op het terrein.